Pravidla internetového obchodu

§ 1. O internetovém obchodě Konigin

Internetový obchod Konigin, fungující na adrese https://konigin-cz.com, provozuje společnost Konigin Sp. z o. o. se sídlem v Gliwicích na ul. Ku dołom 8, zapsaná v Národním soudním rejstříku vedeném Okresním soudem v Gliwicích. NIP: 969-16-16-902, REGON: 363561898.

§ 2. Popisy produktů

Veškeré informace obsažené v internetovém obchodě https://konigin-cz.com nepředstavují obchodní nabídku ve smyslu čl. 66 a následujících občanského zákoníku, ale pouze výzvou k uzavření smlouvy. Produkty lze prohlížet podle kategorie produktů nebo podle výrobce.

§ 3. Ceny

Všechny ceny uvedené v Internetovém obchodě https://konigin-cz.com jsou vyjádřeny v českých korunách (CZK) nebo eurech (EUR).

§ 4. Přijímání a provádění objednávek

1. Objednávky v internetovém obchodě https://konigin-cz.com/ jsou přijímány prostřednictvím webu https://konigin-cz.com a vyřizovány v pořadí, v jakém jsou zadány.

2. Zákazník si při zadávání objednávky vybere zboží, způsob platby a místo dodání.

3. Podání objednávky nepředstavuje její přijetí. Společnost Konigin si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky z důležitých důvodů, o jejichž vzniku bude neprodleně informovat Kupujícího, zejména pokud z důvodů, které Konigin nemůže ovlivnit (jako je chyba počítačového systému), dojde k plnění smlouvy v souladu s s podanou objednávkou se ukazuje jako nemožné nebo výrazně obtížné.

4. Potvrzení přijetí objednávky ze strany prodávajícího se rovná uzavření kupní/prodejní smlouvy závazné pro obě strany.

5. Ke každé objednávce vystavujeme fakturu nebo účtenku.

6. V situaci, kdy se na kupní smlouvu vztahuje mechanismus přenesení daňové povinnosti DPH, je kupující povinen odvést DPH v souladu se zásadami uvedenými v obecně platných právních předpisech.

§ 5. Doba zpracování objednávky

1. Do čekací doby se započítává doba zpracování objednávky obsluhou prodejny a doba doručení zásilky přepravcem: Česká pošta, RABEN

2. Doba zpracování objednávky pracovníky prodejny závisí na druhu zboží a dostupnosti a pohybuje se od 2 do 90 dnů.

3. Dodací lhůta zásilky, pokud je k dispozici:

1. Česká pošta - (v ČR) do 48 hodin v pracovní dny

2. RABEN (v ČR) 48 hodin ve všední dny

§ 6. Platební metody

1. Konigin nabízí prostřednictvím internetového obchodu následující způsoby platby:

1. na dobírku zboží - pouze v případě České pošty (platbu inkasuje kurýr při doručení objednaného zboží). Částka, kterou lze zaplatit v hotovosti, je omezena na 50000,00 CZK hrubého. Nad tuto částku můžete platit pouze bankovním převodem (na základě faktury nebo InvoiceProforma dříve vystavené společností Konigin)

2. v hotovosti při převzetí zboží na sklad Konigin.

3. bankovním převodem (na základě faktury nebo proforma faktury dříve vystavené společností Konigin). Zboží odesíláme po obdržení převodu na náš bankovní účet (číslo uvedené níže)

§ 7. Dodání

1. Objednané produkty doručujeme v České republice prostřednictvím:

1. Česká pošta;

2. Raben (palety)

2. Cena dopravy závisí na přepravci a hodnotě objednávky.

§ 8. Zrušení objednávky

Pokud svou objednávku zrušíte, kontaktujte co nejdříve vedoucího obchodu na adrese hurtownia@konigin.pl. Storno objednávky je možné pouze v případě, že zboží ještě nebylo odesláno Zákazníkovi.

§ 9. Odstoupení od smlouvy. Návraty.

1. Podle Čl. 27 zákona ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitelů (Sbírka zákonů ze dne 24. června 2014, bod 827), může zákazník, který uzavřel smlouvu na dálku, od ní odstoupit do 14 dnů bez udání důvodu a bez vynaložení nákladů. Společnost Konigin není povinna uhradit zákazníkovi dodatečné náklady, které mu vznikly, např. související s náklady na dopravu. Vzhledem k velikosti a váze zboží může být v případě odstoupení od smlouvy vrácení zboží spojeno s vyššími náklady než běžná poštovní zásilka.

2. Odstoupit od kupní smlouvy Zákazníkem (spotřebitelem) je možné do 14 dnů ode dne převzetí věci Zákazníkem (spotřebitelem) nebo jím určenou třetí osobou s výjimkou přepravce nebo ode dne uzavření. smlouvy.

3. Společnost Konigin je povinna neprodleně, nejpozději do 14 dnů ode dne obdržení prohlášení Zákazníka (spotřebitele) o odstoupení od smlouvy, vrátit spotřebiteli všechny jím zaplacené platby, včetně nákladů na dodání zboží. Společnost Konigin může zadržet vrácení plateb přijatých od zákazníka, dokud neobdrží položku zpět nebo dokud zákazník neposkytne důkaz o jejím odeslání zpět, v závislosti na tom, která událost nastane dříve.

4. Vzhledem k rozměrům a váze zboží může v případě odstoupení od smlouvy vrácení zboží obnášet vyšší náklady než běžná poštovní zásilka. Zákazník (spotřebitel) hradí veškeré přímé náklady na vrácení věci z důvodu odstoupení od smlouvy, tedy náklady na balení, bezpečnost a přepravu.

5. Konigin vrátí platbu stejnou platební metodou, kterou použil zákazník (spotřebitel). Pokud zákazník zaplatil za zboží při dodání, měl by souhlasit s vrácením peněžních prostředků v případě odstoupení od smlouvy na bankovní účet uvedený v prohlášení o odstoupení od smlouvy. Zboží vrácené v tomto režimu bude přijato, pokud bude zasláno zpět kompletní a produkt a příslušenství budou nepoškozené a nenesou žádné stopy používání, což naznačuje, že produkt byl použit jinak než za účelem kontroly. Zákazník odpovídá za jakékoli snížení hodnoty zboží v důsledku použití zboží nad rámec toho, co je nezbytné ke zjištění povahy, vlastností a fungování zboží.

6. Zákazník (spotřebitel) je povinen vrátit zboží společnosti Konigin neprodleně, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy odstoupil od smlouvy. Pro dodržení lhůty stačí vrátit věci před jejím uplynutím.

7. Zboží musí být vráceno na níže uvedenou adresu:
Konigin Sp z o.o.

44-100 Gliwice

Ku dołom 8


8. Ke zpětné zásilce musí být přiloženo podepsané písemné prohlášení o odstoupení od kupní smlouvy a číslo bankovního účtu, na který má Konigin vrátit platbu.

§ 10 Reklamace

1. Konigin je povinen dodat zboží bez vad.

2. Pokud má zboží vadu, právním základem pro posouzení reklamace jsou ustanovení zákona ze dne 23. dubna 1964, občanský zákoník (jednotný text: Sbírka zákonů z roku 2014, položka 121), včetně: umění. 556? 576.

3. Zákazník má právo uplatnit reklamaci v rámci záruky, pokud má spotřební zboží vady. Existují dva typy vad: fyzické a právní. Fyzickou vadou je nesoulad produktu se smlouvou. K tomu dochází zejména tehdy, když zboží (i) nemá vlastnosti, které by výrobek tohoto typu měl mít, (ii) nemá vlastnosti, o kterých byl zákazník prodávajícím nebo reklamou ujištěn, (iii) není vhodný za účelem, který kupující prodávajícímu sdělil, (iv) byl kupujícímu dodán v neúplném stavu

4. V případě vady může Zákazník podat záruční reklamaci prodávajícímu a požadovat jeden ze čtyř úkonů:

1. výměna zboží za nové;

2. oprava zboží;

3. snížení ceny;

4. odstoupit od smlouvy, je-li vada podstatná.

5. Volba požadavku závisí na Zákazníkovi. Společnost Konigin může za určitých podmínek navrhnout alternativní řešení, které však může vzít v úvahu následující okolnosti:

1. jednoduchost a rychlost výměny nebo opravy zboží;

2. povaha vady, významná nebo nevýznamná;

3. zda bylo zboží již dříve inzerováno.

6. Pokud zákazník požaduje výměnu nebo opravu položky, společnost Konigin může odmítnout tomuto požadavku vyhovět za předpokladu, že možnost uvedená zákazníkem:

1. by bylo pro Konigina nemožné

2. by vyžadovalo nadměrné náklady ve srovnání s druhou možnou žádostí.

7. Konigin může navrhnout jiné řešení. Bez ohledu na výše uvedené může zákazník v této situaci změnit svou volbu a požadovat uvedení zboží do souladu se smlouvou jiným způsobem, tedy snížením ceny nebo odstoupením od smlouvy.

8. Společnost Konigin musí zboží vyměnit nebo odstranit vadu v přiměřené lhůtě, která není delší než 14 kalendářních dnů. Pokud společnost Konigin tuto lhůtu nedodrží, může jí zákazník poskytnout lhůtu pro splnění požadavku. V případě další nečinnosti Prodávajícího a uplynutí stanovené lhůty je Zákazník oprávněn od smlouvy odstoupit nebo požadovat snížení ceny.

9. Konigin odpovídá Zákazníkovi za prodané zboží v případě zjištění vady do 2 let ode dne jeho dodání. Po dobu jednoho roku odpovědnosti prodávajícího platí předpoklad, že zjištěná vada nebo její příčina existovala již v době prodeje. V takové situaci musí Konigin prokázat, že závadu způsobil Zákazník. Pokud je vada zjištěna později, tj. mezi dvanáctým a dvacátým čtvrtým měsícem ode dne dodání zboží, měl by zákazník prokázat, že vada zboží existovala již v době nákupu.

10. Pokud jsou na zboží zjištěny vady, má Zákazník právo neprodleně podat reklamaci e-mailem na biuro@konigin.pl nebo písemně na adresu Konigin. Měli byste popsat zjištěnou závadu a specifikovat své záruční nároky.

11. Pokud se požadavek podaný Zákazníkem při reklamaci týká:

1. oprava zboží,

2. výměna zboží za nové,

3. snížení ceny zboží,

4. Konigin je povinen reklamaci posoudit do 14 kalendářních dnů ode dne jejího podání. Při nedodržení této lhůty je reklamace považována za oprávněnou.

12. Reklamované zboží zašlete zpět spolu s informací o důvodu reklamace na adresu Konigin Sp. z o. o., ul. Ku dołom 8, 44-100 Gliwice, s poznámkou "REKLAMACE" nebo podejte reklamaci přímo do skladu Konigin, kde bylo zboží vyzvednuto.

13. Náklady vynaložené Zákazníkem na vrácení reklamovaného produktu budou uhrazeny společnosti Konigin.

14. Společnost Konigin vylučuje ručení ze záruky (s výmluvou smluv uzavřených se spotřebiteli) za podmínek uvedených v ustanovení občanského práva (článek 558 občanského zákoníku).


11. Osobní údaje

1. Správcem databáze osobních údajů poskytnutých zákazníky internetového obchodu https://konigin-cz.com v souvislosti s nákupy je Konigin Sp. z o. o. Osobní údaje slouží k uzavírání kupních smluv a mohou být předány subjektům odpovědným za dodání zakoupených produktů zákazníkovi a v případě nákupů na splátky institucím financujícím nákup. Zákazníci mají právo na přístup ke svým údajům a na jejich opravu. Údaje jsou poskytovány dobrovolně.

2. Osobní údaje jsou uchovávány a chráněny v souladu se zákonem ze dne 29. srpna 1997 o ochraně osobních údajů (Sbírka zákonů z roku 2002, č. 101, položka 926, ve znění pozdějších předpisů) způsobem, který brání přístupu třetích osob. .

§ 12.  Závěrečná ustanovení

1. Ve věcech neupravených těmito předpisy se použijí ustanovení občanského zákoníku a ustanovení zákona ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitele.

2. Konigin si vyhrazuje právo změnit ustanovení těchto předpisů. Všechny změny jsou účinné ode dne zveřejnění novelizovaných předpisů na webových stránkách kongin.pl. To neplatí pro smlouvy uzavřené na základě předpisů platných před provedením změn, na které se budou vztahovat předpisy v jejich aktuálním znění, ledaže by s nimi Kupující po okamžitém upozornění Koniginem na provedené změny souhlasil.

§ 13. Kontaktní údaje:

Konigin Sp. z o.o., ul.Ku dołom 8, 44-100 Gliwice

E-mail: hurtownia@konigin.pl

§ 14. Bankovní účet

Číslo účtu 15 2490 1057 0000 9907 3643 6651

(číslo bankovního účtu zadávejte bez mezer).

Název banky: Alior Bank SA§ 1. O internetovém obchodě Konigin

Internetový obchod Konigin, fungující na adrese https://konigin-cz.com, provozuje společnost Konigin Sp. z o. o. se sídlem v Gliwicích na ul. Ku dołom 8, zapsaná v Národním soudním rejstříku vedeném Okresním soudem v Gliwicích. NIP: 969-16-16-902, REGON: 363561898.

§ 2. Popisy produktů

Veškeré informace obsažené v internetovém obchodě https://konigin-cz.com nepředstavují obchodní nabídku ve smyslu čl. 66 a následujících občanského zákoníku, ale pouze výzvou k uzavření smlouvy. Produkty lze prohlížet podle kategorie produktů nebo podle výrobce.

§ 3. Ceny

Všechny ceny uvedené v Internetovém obchodě https://konigin-cz.com jsou vyjádřeny v českých korunách (CZK) nebo eurech (EUR).

§ 4. Přijímání a provádění objednávek

1. Objednávky v internetovém obchodě https://konigin-cz.com/ jsou přijímány prostřednictvím webu https://konigin-cz.com a vyřizovány v pořadí, v jakém jsou zadány.

2. Zákazník si při zadávání objednávky vybere zboží, způsob platby a místo dodání.

3. Podání objednávky nepředstavuje její přijetí. Společnost Konigin si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky z důležitých důvodů, o jejichž vzniku bude neprodleně informovat Kupujícího, zejména pokud z důvodů, které Konigin nemůže ovlivnit (jako je chyba počítačového systému), dojde k plnění smlouvy v souladu s s podanou objednávkou se ukazuje jako nemožné nebo výrazně obtížné.

4. Potvrzení přijetí objednávky ze strany prodávajícího se rovná uzavření kupní/prodejní smlouvy závazné pro obě strany.

5. Ke každé objednávce vystavujeme fakturu nebo účtenku.

6. V situaci, kdy se na kupní smlouvu vztahuje mechanismus přenesení daňové povinnosti DPH, je kupující povinen odvést DPH v souladu se zásadami uvedenými v obecně platných právních předpisech.

§ 5. Doba zpracování objednávky

1. Do čekací doby se započítává doba zpracování objednávky obsluhou prodejny a doba doručení zásilky přepravcem: Česká pošta, RABEN

2. Doba zpracování objednávky pracovníky prodejny závisí na druhu zboží a dostupnosti a pohybuje se od 2 do 90 dnů.

3. Dodací lhůta zásilky, pokud je k dispozici:

1. Česká pošta - (v ČR) do 48 hodin v pracovní dny

2. RABEN (v ČR) 48 hodin ve všední dny

§ 6. Platební metody

1. Konigin nabízí prostřednictvím internetového obchodu následující způsoby platby:

1. na dobírku zboží - pouze v případě České pošty (platbu inkasuje kurýr při doručení objednaného zboží). Částka, kterou lze zaplatit v hotovosti, je omezena na 50000,00 CZK hrubého. Nad tuto částku můžete platit pouze bankovním převodem (na základě faktury nebo InvoiceProforma dříve vystavené společností Konigin)

2. v hotovosti při převzetí zboží na sklad Konigin.

3. bankovním převodem (na základě faktury nebo proforma faktury dříve vystavené společností Konigin). Zboží odesíláme po obdržení převodu na náš bankovní účet (číslo uvedené níže)

§ 7. Dodání

1. Objednané produkty doručujeme v České republice prostřednictvím:

1. Česká pošta;

2. Raben (palety)

2. Cena dopravy závisí na přepravci a hodnotě objednávky.

§ 8. Zrušení objednávky

Pokud svou objednávku zrušíte, kontaktujte co nejdříve vedoucího obchodu na adrese hurtownia@konigin.pl. Storno objednávky je možné pouze v případě, že zboží ještě nebylo odesláno Zákazníkovi.

§ 9. Odstoupení od smlouvy. Návraty.

1. Podle Čl. 27 zákona ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitelů (Sbírka zákonů ze dne 24. června 2014, bod 827), může zákazník, který uzavřel smlouvu na dálku, od ní odstoupit do 14 dnů bez udání důvodu a bez vynaložení nákladů. Společnost Konigin není povinna uhradit zákazníkovi dodatečné náklady, které mu vznikly, např. související s náklady na dopravu. Vzhledem k velikosti a váze zboží může být v případě odstoupení od smlouvy vrácení zboží spojeno s vyššími náklady než běžná poštovní zásilka.

2. Odstoupit od kupní smlouvy Zákazníkem (spotřebitelem) je možné do 14 dnů ode dne převzetí věci Zákazníkem (spotřebitelem) nebo jím určenou třetí osobou s výjimkou přepravce nebo ode dne uzavření. smlouvy.

3. Společnost Konigin je povinna neprodleně, nejpozději do 14 dnů ode dne obdržení prohlášení Zákazníka (spotřebitele) o odstoupení od smlouvy, vrátit spotřebiteli všechny jím zaplacené platby, včetně nákladů na dodání zboží. Společnost Konigin může zadržet vrácení plateb přijatých od zákazníka, dokud neobdrží položku zpět nebo dokud zákazník neposkytne důkaz o jejím odeslání zpět, v závislosti na tom, která událost nastane dříve.

4. Vzhledem k rozměrům a váze zboží může v případě odstoupení od smlouvy vrácení zboží obnášet vyšší náklady než běžná poštovní zásilka. Zákazník (spotřebitel) hradí veškeré přímé náklady na vrácení věci z důvodu odstoupení od smlouvy, tedy náklady na balení, bezpečnost a přepravu.

5. Konigin vrátí platbu stejnou platební metodou, kterou použil zákazník (spotřebitel). Pokud zákazník zaplatil za zboží při dodání, měl by souhlasit s vrácením peněžních prostředků v případě odstoupení od smlouvy na bankovní účet uvedený v prohlášení o odstoupení od smlouvy. Zboží vrácené v tomto režimu bude přijato, pokud bude zasláno zpět kompletní a produkt a příslušenství budou nepoškozené a nenesou žádné stopy používání, což naznačuje, že produkt byl použit jinak než za účelem kontroly. Zákazník odpovídá za jakékoli snížení hodnoty zboží v důsledku použití zboží nad rámec toho, co je nezbytné ke zjištění povahy, vlastností a fungování zboží.

6. Zákazník (spotřebitel) je povinen vrátit zboží společnosti Konigin neprodleně, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy odstoupil od smlouvy. Pro dodržení lhůty stačí vrátit věci před jejím uplynutím.

7. Zboží musí být vráceno na níže uvedenou adresu:
Konigin Sp z o.o.

44-100 Gliwice

Ku dołom 8


8. Ke zpětné zásilce musí být přiloženo podepsané písemné prohlášení o odstoupení od kupní smlouvy a číslo bankovního účtu, na který má Konigin vrátit platbu.

§ 10 Reklamace

1. Konigin je povinen dodat zboží bez vad.

2. Pokud má zboží vadu, právním základem pro posouzení reklamace jsou ustanovení zákona ze dne 23. dubna 1964, občanský zákoník (jednotný text: Sbírka zákonů z roku 2014, položka 121), včetně: umění. 556? 576.

3. Zákazník má právo uplatnit reklamaci v rámci záruky, pokud má spotřební zboží vady. Existují dva typy vad: fyzické a právní. Fyzickou vadou je nesoulad produktu se smlouvou. K tomu dochází zejména tehdy, když zboží (i) nemá vlastnosti, které by výrobek tohoto typu měl mít, (ii) nemá vlastnosti, o kterých byl zákazník prodávajícím nebo reklamou ujištěn, (iii) není vhodný za účelem, který kupující prodávajícímu sdělil, (iv) byl kupujícímu dodán v neúplném stavu

4. V případě vady může Zákazník podat záruční reklamaci prodávajícímu a požadovat jeden ze čtyř úkonů:

1. výměna zboží za nové;

2. oprava zboží;

3. snížení ceny;

4. odstoupit od smlouvy, je-li vada podstatná.

5. Volba požadavku závisí na Zákazníkovi. Společnost Konigin může za určitých podmínek navrhnout alternativní řešení, které však může vzít v úvahu následující okolnosti:

1. jednoduchost a rychlost výměny nebo opravy zboží;

2. povaha vady, významná nebo nevýznamná;

3. zda bylo zboží již dříve inzerováno.

6. Pokud zákazník požaduje výměnu nebo opravu položky, společnost Konigin může odmítnout tomuto požadavku vyhovět za předpokladu, že možnost uvedená zákazníkem:

1. by bylo pro Konigina nemožné

2. by vyžadovalo nadměrné náklady ve srovnání s druhou možnou žádostí.

7. Konigin může navrhnout jiné řešení. Bez ohledu na výše uvedené může zákazník v této situaci změnit svou volbu a požadovat uvedení zboží do souladu se smlouvou jiným způsobem, tedy snížením ceny nebo odstoupením od smlouvy.

8. Společnost Konigin musí zboží vyměnit nebo odstranit vadu v přiměřené lhůtě, která není delší než 14 kalendářních dnů. Pokud společnost Konigin tuto lhůtu nedodrží, může jí zákazník poskytnout lhůtu pro splnění požadavku. V případě další nečinnosti Prodávajícího a uplynutí stanovené lhůty je Zákazník oprávněn od smlouvy odstoupit nebo požadovat snížení ceny.

9. Konigin odpovídá Zákazníkovi za prodané zboží v případě zjištění vady do 2 let ode dne jeho dodání. Po dobu jednoho roku odpovědnosti prodávajícího platí předpoklad, že zjištěná vada nebo její příčina existovala již v době prodeje. V takové situaci musí Konigin prokázat, že závadu způsobil Zákazník. Pokud je vada zjištěna později, tj. mezi dvanáctým a dvacátým čtvrtým měsícem ode dne dodání zboží, měl by zákazník prokázat, že vada zboží existovala již v době nákupu.

10. Pokud jsou na zboží zjištěny vady, má Zákazník právo neprodleně podat reklamaci e-mailem na biuro@konigin.pl nebo písemně na adresu Konigin. Měli byste popsat zjištěnou závadu a specifikovat své záruční nároky.

11. Pokud se požadavek podaný Zákazníkem při reklamaci týká:

1. oprava zboží,

2. výměna zboží za nové,

3. snížení ceny zboží,

4. Konigin je povinen reklamaci posoudit do 14 kalendářních dnů ode dne jejího podání. Při nedodržení této lhůty je reklamace považována za oprávněnou.

12. Reklamované zboží zašlete zpět spolu s informací o důvodu reklamace na adresu Konigin Sp. z o. o., ul. Ku dołom 8, 44-100 Gliwice, s poznámkou "REKLAMACE" nebo podejte reklamaci přímo do skladu Konigin, kde bylo zboží vyzvednuto.

13. Náklady vynaložené Zákazníkem na vrácení reklamovaného produktu budou uhrazeny společnosti Konigin.

14. Společnost Konigin vylučuje ručení ze záruky (s výmluvou smluv uzavřených se spotřebiteli) za podmínek uvedených v ustanovení občanského práva (článek 558 občanského zákoníku).


11. Osobní údaje

1. Správcem databáze osobních údajů poskytnutých zákazníky internetového obchodu https://konigin-cz.com v souvislosti s nákupy je Konigin Sp. z o. o. Osobní údaje slouží k uzavírání kupních smluv a mohou být předány subjektům odpovědným za dodání zakoupených produktů zákazníkovi a v případě nákupů na splátky institucím financujícím nákup. Zákazníci mají právo na přístup ke svým údajům a na jejich opravu. Údaje jsou poskytovány dobrovolně.

2. Osobní údaje jsou uchovávány a chráněny v souladu se zákonem ze dne 29. srpna 1997 o ochraně osobních údajů (Sbírka zákonů z roku 2002, č. 101, položka 926, ve znění pozdějších předpisů) způsobem, který brání přístupu třetích osob. .

§ 12.  Závěrečná ustanovení

1. Ve věcech neupravených těmito předpisy se použijí ustanovení občanského zákoníku a ustanovení zákona ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitele.

2. Konigin si vyhrazuje právo změnit ustanovení těchto předpisů. Všechny změny jsou účinné ode dne zveřejnění novelizovaných předpisů na webových stránkách kongin.pl. To neplatí pro smlouvy uzavřené na základě předpisů platných před provedením změn, na které se budou vztahovat předpisy v jejich aktuálním znění, ledaže by s nimi Kupující po okamžitém upozornění Koniginem na provedené změny souhlasil.

§ 13. Kontaktní údaje:

Konigin Sp. z o.o., ul.Ku dołom 8, 44-100 Gliwice

E-mail: hurtownia@konigin.pl

§ 14. Bankovní účet

Číslo účtu 15 2490 1057 0000 9907 3643 6651

(číslo bankovního účtu zadávejte bez mezer).

Název banky: Alior Bank SA